ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegl±d Kartograficzny • TOM 50 • 2018 • NR 2

   ARTYKUŁY

Wiesław Ostrowski, Izabela Karsznia, Tomasz Panecki

Analiza porównawcza charakterystyki zabudowy i sieci osadniczej na polskich mapach topograficznych z XIX, XX i XXI wieku

W artykule przeprowadzono porównawcz± analiz¶ sposobów charakterystyki budynków, obszarów zabudowanych i miejscowości na siedmiu mapach wojskowych, wydawanych do 1989 roku i sześciu cywilnych, wydawanych po 1995 roku. W analizie zwrócono szczególn± uwag¶ na udział charakterystyk funkcjonalnych i fizjonomicznych.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 149-162

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska

Diagramy Woronoja - twórca, metoda, zastosowania

Autorzy prezentuj± sylwetk¶ i prace Gieorgija Woronoja (1868–1908), twórcy oryginalnej metody diagramów, ucznia sławnego matematyka Andrieja Markowa. Gieorgij Woronoj ukończył Wydział Fizyki i Matematyki Uniwersytetu w Petersburgu, nast¶pnie w latach 1894–1908 pracował jako profesor matematyki na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Jego studentem był późniejszy wybitny polski matematyk Wacław Sierpiński. Podczas swojego krótkiego życia G. Woronoj opublikował kilka bardzo ważnych artykułów naukowych dotycz±cych teorii liczb. W prawie stustronicowej pracy w j¶zyku francuskim opublikowanej w 1908 r. opisał metod¶ diagramów lub poligonów zwan± od jego nazwiska metod± diagramów Woronoja.

W epoce cyfrowej metoda ta i jej modyfikacje znalazły nowe zastosowania. Hasło „Woronoj” jest coraz bardziej popularne w Internecie, a metoda diagramów Woronoja i jej modyfikacje s± szeroko opisywane w podr¶cznikach i artykułach naukowych. Autorzy artykułu prezentuj± zastosowanie metody w najbardziej popularnych programach komputerowych z grupy Geographic Information Systems (GIS) oraz podaj± przykłady jej wykorzystania w badaniach przestrzeni geograficznej w różnych dziedzinach nauki.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 163-173

Eugeniusz Sobczyński, Jerzy Pietruszka

Wojskowe mapy lotnicze dawniej i dzi¶

Autorzy dokonuj± przegl±du wojskowych map lotniczych, poczynaj±c od pionierskich map opracowanych tuż przed wybuchem I wojny światowej, śledz± ich rozwój na kolejnych etapach historii XX wieku ze szczególnym uwzgl¶dnieniem przełomu, jaki nast±pił w tym zakresie podczas II wojny światowej oraz przedstawiaj± współcześnie stosowane operacyjne i specjalne mapy lotnicze opracowane w standardach NATO, podkreślaj±c w zakończeniu obserwowane w ostatnim okresie nasilenie prac nad ich dalsz± standaryzacj± i rozwojem.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 175-200

Jakub Kuna

"Czę¶ciowo opracowane" mapy 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego (1919-1939)

W okresie mi¶dzywojennym Wojskowy Instytut Geograficzny wykonał 32–36% pokrycia powierzchni kraju map± szczegółow± 1:25 000. W tym samym okresie WIG osi±gn±ł pełne pokrycie kraju map± taktyczn± 1:100 000. 50% arkuszy mapy taktycznej zostało zaktualizowane w latach trzydziestych XX wieku i ponownie wydane; wiele spośród tych arkuszy pokrywa obszary, dla których w ogóle nie wydano map szczegółowych. Maj±c na uwadze fakt, że mapa taktyczna 1:100 000 była aktualizowana na podstawie zaktualizowanych map 1:25 000, należy przypuszczać, że kolejne 17-21% arkuszy mapy szczegółowej zostało (przynamniej cz¶ściowo) opracowane przed niemieck± i radzieck± inwazj± w 1939 roku. Przeprowadzone badanie potwierdziło istnienie dodatkowych 4% arkuszy mapy szczegółowej 1:25 000 jako "cz¶ściowo opracowanych" przez WIG i ukończonych podczas okupacji niemieckiej. Potencjalnie 17% arkuszy jeszcze nie odnaleziono. W artykule przedstawiono hipotezy, poszlaki i dowody prowadz±ce do przedstawionych wniosków.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 201-2018

Roman Wytyczak

Wykorzystanie Atlasu ¦l±ska z 1752 roku w europejskich publikacjach kartograficznych

Autor omawia przeróbki map z Atlasu Śl±ska z 1752 r. zamieszczane przez kartografów i wydawców europejskich w ważniejszych atlasach i na mapach wielosekcyjnych z drugiej połowy XVIII i pocz±tku XIX stulecia. Dzi¶ki tym przeróbkom obraz kartograficzny Śl±ska mógł być poznawany daleko poza jego granicami. Był on jednak różnej jakości, tak pod wzgl¶dem treści sytuacyjnej, jak i rysunku rzeźby terenu. O ile sytuacja była oddana na ogół w miar¶ poprawnie w stosunku do map Atlasu Śl±ska, to odzwierciedlenie orografii w dużej mierze odbiegało zarówno od oryginału jak i jej rzeczywistego charakteru. Nawet użycie trzech metod przedstawienia rzeźby na jednej mapie nie dało odpowiednich rezultatów, co wynikało przede wszystkim z braku znajomości Śl±ska przez autorów przeróbek.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 219-229

Karol Łopatecki

Medal wybity przez Holendersk± Kompanię Zachodnioindyjsk± w 1637 roku na cze¶ć Krzysztofa Arciszewskiego jako Ľródło kartograficzne

Autor prezentuje praktyk¶ umieszczenia elementów map wojskowych na medalach odlewanych w XVII wieku. Analizie poddano medal ofiarowany Krzysztofowi Arciszewskiemu przez Holendersk± Kompani¶ Zachodnioindyjsk± w 1637 roku. Na awersie znajduj± si¶ dwa kartograficzne przedstawienia: obl¶żenia twierdzy Arraial Velho do Bom Jesus (1635) i bitwy stoczonej mi¶dzy Camarigibi i Porto Calvo (1636 r.). Podstaw± do ich sporz±dzenia były dwie r¶kopiśmienne mapy. Zostały one wykonane przez K. Arciszewskiego i doł±czone do memoriału spisanego i wysłanego zarz±dowi Kompanii Zachodnioindyjskiej 13 czerwca 1636 roku. Dopiero kilka lat później – około 1644 r. zostały one wydane drukiem. Plan bitwy z 18 stycznia 1636 r. świadczy, że rytownik (autor nieznany) nie tylko posługiwał si¶ r¶kopiśmiennym wzorcem, ale również medalem. Przykład medalu wybitego w 1637 r. potwierdza wiarygodność wyobrażeń kartograficznych przedstawianych na numizmatach. Oczywiście należy pami¶tać, że przekaz z natury rzeczy musiał być uproszczony. Tym niemniej w razie braku odpowiedniego wzorca r¶kopiśmiennego obiekty te można z powodzeniem wykorzystywać jako wartościowe źródło kartograficzne.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 231-242

   NOTATKI

Henryk Rutkowski

Prace nad atlasem historycznym Polski XVI wieku


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 243-248

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas statystyczny województwa mazowieckiego

Opracowanie merytoryczne pod kierunkiem Zofii Kozłowskiej i Dominiki Rogalińskiej. Warszawa: GUS, 2018, 104 s.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 249-251

Bogdan Horodyski

Waldemar Spallek: Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771-2012.

"Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego" 42, Wrocław 2018, 458 s.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 251-252

Kazimierz Kozica

Eckhard Jäger: Der Kupferstecher Karl Kolbe (1777-1842) und seine Rundkarten. Ein Berliner Künstlerleben im Biedermeier zwischen Goldmedaille und Pistolenkugel

Verlag Rockstuhl 2018, 120 s.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 253-254

   KRONIKA

Jacek Pasławski, Jerzy Ostrowski

Mgr Tadeusz Lankamer 29 IV 1940 - 30 VIII 2018

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 255-256

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji redaktora Tadeusza Lankamera

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 256-257

Dariusz DukaczewskiVII Międzynarodowa Konferencja MAK na temat Kartografii i GIS w Sozopolu

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 258-262

Anna Radymska

Nowa siedziba i struktura organizacyjna Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 262-263

Katarzyna Słomska, Tomasz Panecki

XVII Międzynarodowa Konferencja Geografów Historycznych w Warszawie

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 263-265

Waldemar Spallek

XXIV Szkoła Kartograficzna we Wrocławiu

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 265-267

Dariusz Dukaczewski

Otwarte zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Gdańsku

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 267-268

Pavel Neytchev, Maciej Markowski

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Funkcjonalno¶ć a estetyka map" w Gdańsku

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 268-272

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2017"

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 272-274

Maciej Zych

XXI Posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów w Rydze

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 274-277

Jolanta Korycka-Skorupa

Kartografia w nowej strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 277

Katarzyna Słomska, Tomasz Panecki

XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 278-279

Jerzy Ostrowski

Zebranie wyborczo-programowe Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 279-280

Paweł Cebrykow

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny Lublin - Zwierzyniec 2018

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 280-284

Dariusz Dukaczewski

Pierwsze w dwunastej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 284-286

Maciej Zych

Sto pierwsze, sto drugie i sto trzecie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 286-288

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXVII Ogólnopolskim Przegl±dzie Ksi±żki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 288-289

   NOWO¦CI LITERATURY KARTOGRAFICZNEJ

Jerzy Ostrowski

Tom 50 • 2018 • nr 2 • s. 291-301

Polski Przegl±d Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009