ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 50 • 2018 • NR 1

   ARTYKUŁY

Tomasz Panecki

Ocena ilościowa zakresu treści wybranych map topograficznych ziem polskich z XIX i pierwszej połowy XX wieku

W artykule omówiono zakres treści wybranych map topograficznych ziem polskich z XIX i pierwszej połowy XX wieku w aspekcie ilościowym. Przebadano 19 map, a na podstawie katalogu typów obiektów z kluczy znaków opracowano wspólny model pojściowy dowiązany do Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Opracowano statystyki ilościowe dla typów obiektów z map przed i po harmonizacji. Liczbś typów obiektów odniesiono do wybranych warstw tematycznych: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, pokrycia terenu, budowli, budynków i urządzeń, kompleksów użytkowania terenu, miejscowości oraz innych obiektów. W analizie brano także pod uwagś skale, daty wydania oraz służbś topograficzną państwa, która wykonała mapś.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 5-20

Paweł E. Weszpiński

Kartograficzny obraz elementów niematerialnych w mieście na przykładzie planów Warszawy od 1641 roku do końca XIX wieku

Autor artykułu porusza problem kartograficznej prezentacji niematerialnych elementów przestrzeni miasta. Na przykładzie dawnych planów Warszawy z okresu od 1641 roku do końca XIX wieku powiązano obraz obiektów i miejsc w mieście z obrazem tego, co się w nich albo w związku z nimi działo. Autor prezentuje wyniki analizy sposobów przedstawiania elementów niematerialnych, wyróżniając trzy najliczniejsze ich grupy: nazewnictwo, funkcje i znaczenie obiektów oraz zagadnienia własnościowe i administracyjne. Wnioski zostały oparte na analizie 61 ogólnogeograficznych planów Warszawy obejmujących całe miasto, powstałych w okresach 1641-1800, 1801-1900 oraz w uzupełnieniu 1901-1939.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 21-32

Waldemar Spallek

Zmiany południka zerowego i sposobu opisu długości geograficznej na przykładzie polskich szkolnych atlasów geograficznych (1771-2012)

W artykule przedstawiono zmiany położenia południka początkowego i sposobu opisu długości geograficznej - elementów niezbśdnych do konstrukcji siatek kartograficznych. Zmiany te opisano na podstawie badań 665 atlasów, czyli wszystkich zidentyfikowanych przez autora wydań polskich szkolnych atlasów geograficznych z lat 1771-2012.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 33-42

Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski

U zarania prezentacji kartogramicznej

Znalezienie w zbiorach kartograficznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oryginalnej mapy Ch. Dupina czyli pierwszego kartogramu, stało się okazją do przeprowadzenia jej bliższej analizy metodycznej. Równocześnie ukazały się pierwsze kartogramy gęstości zaludnienia i kartogram selektywny dotyczący wyznań zamieszczone w Administrativ-statistischer Atlas vom Preussischen Staate. Zdaniem autorów mapy te stały się fundamentem dalszego rozwoju metody i formy prezentacji nazywanej dzisiaj kartogramem. Od samego początku przyjęto jako zasadę stosowanie do prezentacji kartogramicznej danych określanych jako względne oraz stosowanie szeregu rozdzielczego jako sposobu generalizacji danych statystycznych.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 43-58

Lucyna Szaniawska

Treści geologiczne na mapach i w towarzyszących im tekstach opracowanych do końca XVIII wieku

Przez wiele stuleci informacje geologiczne na mapach ogólnogeograficznych podawane były raczej sporadycznie. Z map opublikowanych przed połową XVIII wieku omówiono kilka przykładów charakterystycznych dla poszczególnych okresów. Pokazywały one rozmieszczenie miejsc wydobycia wybranych surowców mineralnych. Bardziej szczegółowo opisano cztery mapy mineralogiczne wydane w drugiej połowie XVIII wieku i porównano ich zawartość z towarzyszącymi im tekstami drukowanymi pod patronatem ówczesnych instytucji naukowych. Na przykładzie omawianych map pokazano stosowane w owym czasie metody prezentacji informacji geologicznej.


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 59-70

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Wkład dr Janiny Ewy Piaseckiej w dokumentowanie i badania dziejów polskiej kartografii


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 71-78

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas demograficzny Polski. Demographic atlas of Poland.

Warszawa: GUS, 2017


pełny tekst/full text

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 79-82

   KRONIKA

Michał Starzewski

Redaktor Janusz Łopatto 29 IV 1934 - 19 XII 2017

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 83-84

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji redaktora Janusza Łopatty

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 84-86

Paweł Pędzich

Profesor dr hab. inż. Jan Panasiuk 24 IV 1926 - 20 XII 2017

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 86-88

Paweł Pędzich

Uzupełnienie bibliografii prac profesora Jana Panasiuka

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 88-89

Redakcja

Osiemdziesięciolecie urodzin redaktora Jerzego Ostrowskiego

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 89-91

Redakcja

Publikacje red. Jerzego Ostrowskiego w latach 2008-2018

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 92-101

Dariusz Dukaczewski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2017 roku

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 102-103

Beata Konopska

Uhonorowanie ?Polskiego Przeglądu Kartograficznego? Medalem Pamiątkowym z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 103

Michał Okonek

Wystawa ?Mapy Gór Izerskich / Mapy Jizerských Hor? w Archiwum Państwowym we Wrocławiu - Oddział Jelenia Góra

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 105-106

Maciej Zych

Setne posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 106-108

Maciej Zych

Piąte polsko-czesko-słowackie posiedzenie nazewnicze w Warszawie

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 108-110

Kazimierz Kozica

Wystawa "Polskie globusy z XIX-XXI wieku. 100 globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego" w Muzeum Geodezyjnym w Warszawie

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 110-114

Jerzy Ostrowski

Kartografia na Kongresie Geografii Polskiej w Warszawie

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 114-119

Katarzyna Słomska

Wspólne warsztaty trzech komisji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej: Atlasy, Poznanie, Użyteczność w Ołomuńcu

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 119-120

Izabela Gołębiowska, Izabela, Karsznia, Jolanta Korycka-Skorupa

Wizyta studyjna przedstawicielek Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytecie Wileńskim

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 120-121

A. Bober, J. Borowska-Pakuła, Ł. Chabudziński, B. Hołub, P. Owczarek, M. Zawadzki

II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge 2018

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 121-122

Dariusz Dukaczewski

Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 123

Jerzy Siwek

Otwarte seminaria Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 123-125

Redakcja

Habilitacje, doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii, geoinformatyki i teledetekcji w 2017 roku

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 126-128

   NOWOŚCI LITERATURY KARTOGRAFICZNEJ

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 129-134

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 134-139

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 50 • 2018 • nr 1 • s. 141

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009