ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 49 • 2017 • NR 2

   ARTYKUŁY

Marcin Mazur

Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji.

Autor artykułu podejmuje tematykę terminologii z zakresu metodyki kartograficznej. Celem ogólnym jest propozycja spójnego wewnętrznie systemu pojęć, który umożliwia klasyfikację kartograficznych metod prezentacji na podstawie jednoznacznych kryteriów. W artykule rozróżniono pojęcie metody i pojęcie formy prezentacji, podzielono kartograficzną metodę prezentacji na etapy oraz wyszczególniono dziedziny, w których może dochodzić do transformacji i wizualizacji danych. Nastśpnie dokonano przeglądu dotychczasowych klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji, co umożliwiło wyróżnienie dwóch podstawowych podejść do klasyfikacji i zestawienie stosowanych kryteriów. Na tej podstawie zaproponowana została autorska klasyfikacja kartograficznych metod prezentacji, w której wyróżniono trzy metody jakościowe i cztery metody ilościowe. Stanowi ona kompromis między przyjęciem jednoznacznych kryteriów i możliwością wyróżnienia metod utrwalonych w konwencji kartograficznej.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 167-178

Paweł Cebrykow

Opracowanie podkładów map statystycznych, ich treśc i znaczenie

Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa treść podkładowa na mapie statystycznej. Omówiono problem doboru odwzorowania kartograficznego z konkluzją, że optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie przede wszystkim odwzorowań wiernopowierzchniowych oraz doboru elementów treści podkładowej. Jest on uzależniony od sposobu prezentacji tematycznej treści mapy. Z tego powodu optymalną treść mapy podkładowej rozważono w kontekście podstawowych metod prezentacji kartograficznej, tj. metody kropkowej, kartogramu, kartodiagramu oraz izoliniowej. Podkreślono także istotną rolę elementów podkładu w czytaniu zasadniczej treści mapy. Artykuł stanowi zachętę do wzbogacenia map statystycznych o dodatkowe elementy treści, które przy zachowaniu prawidłowych relacji przestrzennych mogą przyczynić się do podniesienia ergonomii użytkowania takich map.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 179-189

Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski

O sygnaturach ilościowych. Miejsce sygnatur ilościowych w klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji

W artykule zwrócono uwagę na brak ogólnie akceptowanej klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji. W polskiej literaturze stosowana jest najczęściej klasyfikacja opisana najszerzej w podręczniku L. Ratajskiego (1989). Zdaniem autorów celowa byłaby jej modyfikacja polegająca na potraktowaniu jednego z rodzajów sygnatur (sygnatur ilościowych) jako samodzielnej metody prezentacji danych na poziomie ilościowym, obok metody kartodiagramu, kartogramu, metody kropkowej i izolinii.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 191-199

Eugeniusz Sobczyński, Jerzy Pietruszka

Natowska rewolucja w polskiej kartografii wojskowej

W artykule dokonano przeglądu współczesnych polskich wojskowych map topograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem map w skali 1:50 000. Są to podstawowe mapy wykorzystywane we wszystkich armiach państw NATO na szczeblach taktycznych.

Po przełomie politycznym, jaki dokonał się w Polsce w 1989 r., we wszystkich państwach Układu Warszawskiego dla map obowiązywał układ "1942" i jednolite wzorce ich opracowania. W artykule przedstawiono transformację tych map do standardów NATO, której początkowym etapem było opracowanie tzw. map dostosowanych do standardów NATO.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęto przygotowania do opracowania dla obszaru Polski nowej mapy topograficznej w skali 1:50 000: mapy wektorowej poziomu 2, znanej pod nazwą VMap Level 2 oraz wygenerowanie z tej bazy 580 arkuszy mapy "papierowej" w skali 1:50 000. Opracowanie tych map zakończono w 2006 r., a w kolejnych latach wydano nowe wersje map na podstawie wysokorozdzielczych danych obrazowych.

Od 2003 r. polscy geografowie wojskowi uczestniczą w Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP). W ramach tego programu opracowywane są wysokorozdzielcze dane wektorowe na wybrane rejony zainteresowania, np. obszary konfliktów zbrojnych, zagrożeń terrorystycznych, występowania klęsk żywiołowych itp. DaneE MGCP nie są gotowym produktem przeznaczonym do bezpośredniego użycia, zostały zatem opracowane specjalne aplikacje komputerowe umożliwiające szybkie wydawanie mapy topograficznej w skali 1:50 000: MGCP Derived Graphic (MDG) i ostatnio MGCP Topographic Map (MTM). Mapy te różnią się od polskich map topograficznych zarówno pod względem treści jak i formy graficznej. Zawierają one mniejszą liczbę obiektów, mają natomiast wyeksponowane informacje lotnicze.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 201-217

Katarzyna Słomska

Ocena wybranych map używanych w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i propozycje nowych rozwiązań

W artykule przedstawiono kryteria oceny map wykorzystywanych w edukacji wczesnoszkolnej. Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby i możliwości percepcyjne odbiorców. Na podstawie wyznaczonych kryteriów oceniono mapy z podręczników przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie opracowano założenia, które zostały wykorzystane do wykonania własnych propozycji map.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 219-230

Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Ostrowski

W pięćdziesięciolecie pierwszej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy pierwszej Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych w artykule przedstawiono tło historyczne trwającej do dziś międzynarodowej współpracy nad ujednoliceniem toponimów w skali globalnej. Konferencja w Genewie w 1967 roku była bardzo ważna, ponieważ określiła cele i zadania tej współpracy, wytyczyła główne obszary działań (standaryzacja narodowa, terminy geograficzne, systemy pisowni, międzynarodowa wymiana informacji), a także - poprzez przyjęte wówczas rezolucje - sformułowała szczegółowe wytyczne do procedur standaryzacyjnych. W minionym półwieczu globalne porządkowanie nazewnictwa geograficznego - chociaż nadal nieukończone - zyskało powszechnie akceptowane ramy instytucjonalne i przyniosło oczekiwane rezultaty. Dużą rolę odgrywa w tej działalności Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN), która organizuje cykliczne konferencje, sesje, posiedzenia sekcji regionalnych i grup roboczych, kursy toponimiczne, a także inspiruje powstawanie ujednoliconych treściowo baz danych i publikacji.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 231-244

   NOTATKI

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Wkład polskich uczonych w standaryzację nazw geograficznych


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 245-250

Jerzy Siwek

Działalnośc dydaktyczna Profesora Lecha Ratajskiego (przypomnienie w 40 rocznicę śmierci)


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 250-251

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Marek Pieniążek, Maciej Zych: Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych.

Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2017


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 251-254

Michał Okonek

Marlena Jankowska: Charakter prawny mapy cyfrowej.

Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA. 2017


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 251-259

Roman Wytyczak

Radosław Skrycki: Kartografia Śląska. Rozdział 3.7 w pracy zbiorowej Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku.

Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 259-266

   KRONIKA

Jerzy Ostrowski

Profesor dr hab. Andrzej Tomczak 9 IX 1922 - 9 II 2017

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 267-269

Jerzy Ostrowski

Publikacje profesora Andrzeja Tomczaka z zakresu historii kartografii i kartografii historycznej

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 269-271

Jerzy Pietruszka

Siedemdziesięciolecie urodzin pułkownika doktora Eugeniusza Sobczyńskiego

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 271-273

Jerzy Pietruszka

Bibliografia publikacji pułkownika doktora Eugeniusza Sobczyńskiego

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 273-276

Marek Baranowski

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Waszyngtonie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 276

Marek Baranowski, Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Tomasz Panecki

XVIII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Waszyngtonie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 276-280

Maciej Zych

Posiedzenie Komisji Toponimicznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i Międzynarodowej Unii Geograficznej podczas XXVIII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 280-282

Maciej Zych

XI Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz XXX Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych w Nowym Jorku

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 282-286

Dariusz Dukaczewski

Otwarte zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 286-289

Michał Okonek

Wystawa "Atlasy z niemieckich oficyn wydawniczych w XIX-XX wieku" w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 290-291

Katarzyna Słomska,Tomasz Panecki

XL Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie i Nieborowie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 291-294

Maciej Zych

Dziewięćdziesiąte ósme i dziewięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 294-296

Michał Gochna

Seminaria naukowe Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego w grudniu 2016 i listopadzie 2017 roku

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 296-297

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 297-299

   NOWOŚCI LITERATURY KARTOGRAFICZNEJ

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 299-306

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 306-313

   KOMUNIKATY

Redakcja

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 313

Redakcja

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 314

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009