ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegl±d Kartograficzny • TOM 49 • 2017 • NR 2

   ARTYKUŁY

Marcin Mazur

Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji.

Autor artykułu podejmuje tematyk¶ terminologii z zakresu metodyki kartograficznej. Celem ogólnym jest propozycja spójnego wewn¶trznie systemu poj¶ć, który umożliwia klasyfikacj¶ kartograficznych metod prezentacji na podstawie jednoznacznych kryteriów. W artykule rozróżniono poj¶cie metody i poj¶cie formy prezentacji, podzielono kartograficzn± metod¶ prezentacji na etapy oraz wyszczególniono dziedziny, w których może dochodzić do transformacji i wizualizacji danych. Nast¶pnie dokonano przegl±du dotychczasowych klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji, co umożliwiło wyróżnienie dwóch podstawowych podejść do klasyfikacji i zestawienie stosowanych kryteriów. Na tej podstawie zaproponowana została autorska klasyfikacja kartograficznych metod prezentacji, w której wyróżniono trzy metody jakościowe i cztery metody ilościowe. Stanowi ona kompromis mi¶dzy przyj¶ciem jednoznacznych kryteriów i możliwości± wyróżnienia metod utrwalonych w konwencji kartograficznej.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 167-178

Paweł Cebrykow

Opracowanie podkładów map statystycznych, ich tre¶c i znaczenie

Celem artykułu jest przedstawienie roli, jak± odgrywa treść podkładowa na mapie statystycznej. Omówiono problem doboru odwzorowania kartograficznego z konkluzj±, że optymalnym rozwi±zaniem jest stosowanie przede wszystkim odwzorowań wiernopowierzchniowych oraz doboru elementów treści podkładowej. Jest on uzależniony od sposobu prezentacji tematycznej treści mapy. Z tego powodu optymaln± treść mapy podkładowej rozważono w kontekście podstawowych metod prezentacji kartograficznej, tj. metody kropkowej, kartogramu, kartodiagramu oraz izoliniowej. Podkreślono także istotn± rol¶ elementów podkładu w czytaniu zasadniczej treści mapy. Artykuł stanowi zach¶t¶ do wzbogacenia map statystycznych o dodatkowe elementy treści, które przy zachowaniu prawidłowych relacji przestrzennych mog± przyczynić si¶ do podniesienia ergonomii użytkowania takich map.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 179-189

Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski

O sygnaturach ilo¶ciowych. Miejsce sygnatur ilo¶ciowych w klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji

W artykule zwrócono uwag¶ na brak ogólnie akceptowanej klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji. W polskiej literaturze stosowana jest najcz¶ściej klasyfikacja opisana najszerzej w podr¶czniku L. Ratajskiego (1989). Zdaniem autorów celowa byłaby jej modyfikacja polegaj±ca na potraktowaniu jednego z rodzajów sygnatur (sygnatur ilościowych) jako samodzielnej metody prezentacji danych na poziomie ilościowym, obok metody kartodiagramu, kartogramu, metody kropkowej i izolinii.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 191-199

Eugeniusz Sobczyński, Jerzy Pietruszka

Natowska rewolucja w polskiej kartografii wojskowej

W artykule dokonano przegl±du współczesnych polskich wojskowych map topograficznych, ze szczególnym uwzgl¶dnieniem map w skali 1:50 000. S± to podstawowe mapy wykorzystywane we wszystkich armiach państw NATO na szczeblach taktycznych.

Po przełomie politycznym, jaki dokonał si¶ w Polsce w 1989 r., we wszystkich państwach Układu Warszawskiego dla map obowi±zywał układ "1942" i jednolite wzorce ich opracowania. W artykule przedstawiono transformacj¶ tych map do standardów NATO, której pocz±tkowym etapem było opracowanie tzw. map dostosowanych do standardów NATO.

Pod koniec lat dziewi¶ćdziesi±tych XX wieku rozpocz¶to przygotowania do opracowania dla obszaru Polski nowej mapy topograficznej w skali 1:50 000: mapy wektorowej poziomu 2, znanej pod nazw± VMap Level 2 oraz wygenerowanie z tej bazy 580 arkuszy mapy "papierowej" w skali 1:50 000. Opracowanie tych map zakończono w 2006 r., a w kolejnych latach wydano nowe wersje map na podstawie wysokorozdzielczych danych obrazowych.

Od 2003 r. polscy geografowie wojskowi uczestnicz± w Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP). W ramach tego programu opracowywane s± wysokorozdzielcze dane wektorowe na wybrane rejony zainteresowania, np. obszary konfliktów zbrojnych, zagrożeń terrorystycznych, wyst¶powania kl¶sk żywiołowych itp. DaneE MGCP nie s± gotowym produktem przeznaczonym do bezpośredniego użycia, zostały zatem opracowane specjalne aplikacje komputerowe umożliwiaj±ce szybkie wydawanie mapy topograficznej w skali 1:50 000: MGCP Derived Graphic (MDG) i ostatnio MGCP Topographic Map (MTM). Mapy te różni± si¶ od polskich map topograficznych zarówno pod wzgl¶dem treści jak i formy graficznej. Zawieraj± one mniejsz± liczb¶ obiektów, maj± natomiast wyeksponowane informacje lotnicze.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 201-217

Katarzyna Słomska

Ocena wybranych map używanych w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i propozycje nowych rozwi±zań

W artykule przedstawiono kryteria oceny map wykorzystywanych w edukacji wczesnoszkolnej. Szczególn± uwag¶ zwrócono na potrzeby i możliwości percepcyjne odbiorców. Na podstawie wyznaczonych kryteriów oceniono mapy z podr¶czników przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nast¶pnie opracowano założenia, które zostały wykorzystane do wykonania własnych propozycji map.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 219-230

Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Ostrowski

W pięćdziesięciolecie pierwszej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych

Z okazji pi¶ćdziesi±tej rocznicy pierwszej Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych w artykule przedstawiono tło historyczne trwaj±cej do dziś mi¶dzynarodowej współpracy nad ujednoliceniem toponimów w skali globalnej. Konferencja w Genewie w 1967 roku była bardzo ważna, ponieważ określiła cele i zadania tej współpracy, wytyczyła główne obszary działań (standaryzacja narodowa, terminy geograficzne, systemy pisowni, mi¶dzynarodowa wymiana informacji), a także - poprzez przyj¶te wówczas rezolucje - sformułowała szczegółowe wytyczne do procedur standaryzacyjnych. W minionym półwieczu globalne porz±dkowanie nazewnictwa geograficznego - chociaż nadal nieukończone - zyskało powszechnie akceptowane ramy instytucjonalne i przyniosło oczekiwane rezultaty. Duż± rol¶ odgrywa w tej działalności Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN), która organizuje cykliczne konferencje, sesje, posiedzenia sekcji regionalnych i grup roboczych, kursy toponimiczne, a także inspiruje powstawanie ujednoliconych treściowo baz danych i publikacji.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 231-244

   NOTATKI

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Wkład polskich uczonych w standaryzację nazw geograficznych


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 245-250

Jerzy Siwek

Działalno¶c dydaktyczna Profesora Lecha Ratajskiego (przypomnienie w 40 rocznicę ¶mierci)


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 250-251

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Marek Pieni±żek, Maciej Zych: Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych.

Warszawa: Główny Urz±d Statystyczny, 2017


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 251-254

Michał Okonek

Marlena Jankowska: Charakter prawny mapy cyfrowej.

Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA. 2017


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 251-259

Roman Wytyczak

Radosław Skrycki: Kartografia ¦l±ska. Rozdział 3.7 w pracy zbiorowej Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku.

Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 259-266

   KRONIKA

Jerzy Ostrowski

Profesor dr hab. Andrzej Tomczak 9 IX 1922 - 9 II 2017

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 267-269

Jerzy Ostrowski

Publikacje profesora Andrzeja Tomczaka z zakresu historii kartografii i kartografii historycznej

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 269-271

Jerzy Pietruszka

Siedemdziesięciolecie urodzin pułkownika doktora Eugeniusza Sobczyńskiego

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 271-273

Jerzy Pietruszka

Bibliografia publikacji pułkownika doktora Eugeniusza Sobczyńskiego

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 273-276

Marek Baranowski

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Waszyngtonie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 276

Marek Baranowski, Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Tomasz Panecki

XVIII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Waszyngtonie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 276-280

Maciej Zych

Posiedzenie Komisji Toponimicznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i Międzynarodowej Unii Geograficznej podczas XXVIII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 280-282

Maciej Zych

XI Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz XXX Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych w Nowym Jorku

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 282-286

Dariusz Dukaczewski

Otwarte zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 286-289

Michał Okonek

Wystawa "Atlasy z niemieckich oficyn wydawniczych w XIX-XX wieku" w Ksi±żnicy Pomorskiej w Szczecinie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 290-291

Katarzyna Słomska,Tomasz Panecki

XL Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie i Nieborowie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 291-294

Maciej Zych

Dziewięćdziesi±te ósme i dziewięćdziesi±te dziewi±te posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 294-296

Michał Gochna

Seminaria naukowe Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego w grudniu 2016 i listopadzie 2017 roku

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 296-297

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXVI Ogólnopolskim Przegl±dzie Ksi±żki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 297-299

   NOWO¦CI LITERATURY KARTOGRAFICZNEJ

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 299-306

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 306-313

   KOMUNIKATY

Redakcja

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 313

Redakcja

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny

Tom 49 • 2017 • nr 2 • s. 314

Polski Przegl±d Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009