ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegl±d Kartograficzny • TOM 49 • 2017 • NR 1

   ARTYKUŁY

Marek Baranowski, Dariusz Gotlib, Robert Olszewski

Cechy modelowania kartograficznego w kontek¶cie współczesnej definicji mapy

W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania dotycz±ce istoty samej kartografii, jako dziedziny zajmuj±cej si¶ opracowaniem map i badaniem procesów ich opracowania. O tożsamości kartografii decyduje sposób zdefiniowania poj¶cia "mapa", który nadal nie jest jednoznacznie określony. Autorzy artykułu przyj¶li założenie, że mapa powstaje w procesie modelowania kartograficznego (wspomaganego przez modelowanie dziedzinowe) a znalezienie unikalnych cech tego procesu może doprowadzić do odpowiedzi na pytanie: które opracowania przedstawiaj±ce przestrzeń można uznać za kartograficzne. W artykule opisano badania, w wyniku których autorzy wskazali osiem cech modelowania kartograficznego odróżniaj±cych go innych metod modelowania przestrzeni.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 5-15

Kamila Łucjan

Percepcja tre¶ci map animowanych

Po zwi¶złym omówieniu rozwoju kartograficznych metod prezentacji zmian, autorka charakteryzuje rodzaje map animowanych, opisuje ograniczenia poznawcze zwi±zane z użytkowaniem animacji oraz proponuje rozwi±zania maj±ce na celu popraw¶ efektywności przekazu treści map animowanych.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 17-28

Kacper Jancewicz, Dorota Borowicz

Mapy turystyczne - pojęcie, rodzaje i zakres tre¶ci

W artykule pokazane zostały procesy interakcji zachodz±ce mi¶dzy turystyk± a kartografi±, w wyniku których możliwe było wykształcenie si¶ różnorodnych rodzajów i form map przeznaczonych do użytku turystycznego. Zdefiniowano poj¶cie mapy turystycznej i zaproponowano określenie jej miejsca w klasyfikacjach map. Dokonana charakterystyka map turystycznych obejmuje zakres treści, kryteria klasyfikacji, a także szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów tych map.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 29-43

Izabela Karsznia, Martyna Sosnowska

Metodyka opracowania map ¶rednich cen nieruchomo¶ci lokalowych z wykorzystaniem GIS

W artykule omówiono proces opracowania map średnich cen nieruchomości na podstawie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz danych otwartych pochodz±cych z Państwowego Rejestru Granic. Mapy średnich cen nieruchomości opracowano z wykorzystaniem narz¶dzi dost¶pnych w programie ArcMap 10.3. Analizie poddano możliwości ł±czenia danych urz¶dowych oraz danych pochodz±cych z otwartych rejestrów, a także wpływ doboru pola odniesienia na wizualizowane treści oraz wpływ ł±czenia metod kartograficznych na kompleksowość i syntetyczność prezentacji informacji o nieruchomościach.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 45-55

Paweł Pędzich

Obraz ¶wiata na mapach i globusach wielo¶ciennych

Celem artykułu jest popularyzacja wiedzy na temat map i odwzorowań wielościennych. Odwzorowania takie s± stosowane w kartografii od ponad 200 lat i maj± bardzo ciekaw± histori¶, a ponadto szereg interesuj±cych własności - przede wszystkim pozwalaj± w sposób ci±gły oraz ze stosunkowo niewielkimi zniekształceniami przedstawić obraz całej powierzchni Ziemi. Znajduj± zastosowanie w meteorologii, prezentacji płyt tektonicznych i odkryć geograficznych. Posiadaj± także wiele zalet dydaktycznych, pozwalaj±c na przedstawienie Ziemi zarówno na płaszczyźnie, ale również po złożeniu w postaci wielościanu. W artykule pokazano, jak stosuj±c współczesne narz¶dzia komputerowe można w bardzo prosty sposób opracować mapy w tych odwzorowaniach oraz wykonać wirtualny globus na podstawie map wielościennych.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 57-71

Iwan I. Rowenczak, Łesia Ju. Ciuciura

Prace kartograficzne Stefana Rudnickiego oraz zwi±zki ich autora z geografi± i kartografia polsk±

Stefan Rudnicki (po ukraińsku Stepan Rudnyćkyj, 1877-1937), uważany za twórc¶ ukraińskiej geografii i kartografii, urodził si¶ i kształcił w Galicji. Był absolwentem Uniwersytetu Lwowskiego, tu uzyskał doktorat i habilitacj¶ oraz pracował kilka lat jako docent prywatny. Po 1914 roku pracował w Wiedniu, później w Pradze, a w ostatnich latach życia w Charkowie. Publikował prace z zakresu historii, nauk przyrodniczych i geografii, w tym siedem w j¶zyku polskim. W jego dorobku ważne miejsce zajmuje kartografia. Wydał około trzydziestu map, w tym ścienne mapy półkul i kontynentów oraz ogólnogeograficzne i tematyczne mapy Ukrainy. Autorzy artykułu prezentuj± wybrane mapy oraz zwracaj± uwag¶ na wpływ nauki polskiej na twórczość Stefana Rudnickiego.


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 73-83

   NOTATKI

Justyna Kacprzak, Jerzy Zieliński

Problematyka standaryzacji i wizualizacji danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 111-112

Ewa Krzywicka-Blum

O mojej ksi±żce "Map Functions"


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 93-94

Kazimierz Kozica

Pięćsetna rocznica urodzin Martina Helwiga (1516-1574) i jego mapa ¦l±ska z 1561 roku


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 94-104

Kazimierz Kozica

Nowy Globus Manga - nieznany polski globus z pocz±tku XX wieku


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 104-106

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Statystyczny atlas województwa małopolskiego 2016.

Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Agnieszki Chochorowskiej. Kraków: Urz±d Statystyczny w Krakowie, 2016


pełny tekst/full text

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 107-109

   KRONIKA

Jerzy Ostrowski

Pułkownik mgr Czesław Sworowski 8 VI 1930 - 27 V 2016

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 111-112

Jerzy Ostrowski

Siedemdziesięciolecie urodzin doktora inż. Andrzeja Maciocha

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 112-113

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji doktora inż. Andrzeja Maciocha

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 113-115

Jacek Pasławski, Jerzy Ostrowski

Siedemdziesięciolecie urodzin doktora Jerzego Siwka

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 115-116

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji doktora Jerzego Siwka

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 116-121

Marek Baranowski

Międzynarodowy Rok Mapy w Polsce

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 121-123

Dariusz Dukaczewski

Działalno¶ć Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku 2016

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 123-125

Maciej Zych

Czwarte polsko-czesko-słowackie spotkanie nazewnicze w Pradze

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 125-126

Izabela Karsznia, Joanna Duszota, Anna Radomyska

Seminarium w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii podsumowuj±ce prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu generalizacji BDOT10k i BDOO

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 126-128

Izabela Karsznia, Jerzy Ostrowski

II Akademia Kartografii i Geoinformatyki we Wrocławiu

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 128-131

Jerzy Ostrowski

Medale Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. prof. Andrzeja Makowskiego przyznane w 2017 roku

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 131-133

Waldemar Spallek

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kartografów Polskich we Wrocławiu

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 133-134

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursów Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2015" i "Mapa Roku 2016"

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 134-136

Maciej Zych

Poł±czone posiedzenie Grup Roboczych UNGEGN ds. Egzonimów oraz ds. Systemów Latynizacji w Pradze

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 136-140

Maciej Zych

Dziewięćdziesi±te pi±te, dziewięćdziesi±te szóste i dziewięćdziesi±te siódme posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 140-142

Redakcja

Powołanie dr Jolanty Koryckiej-Skorupy na stanowisko kierownika Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 142

Dariusz Dukaczewski

Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, Inżynierskich i Licencjackich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 142-143

Beata Hołub, Łukasz Chabudziński

I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge 2017 w Lublinie

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 144-145

Jerzy Siwek

Otwarte seminaria Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/2017

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 145-146

Redakcja

Obrony rozpraw doktorskich i prace magisterskie z zakresu kartografii, geoinformatyki i teledetekcji w 2016 roku

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 146-148

   NOWO¦CI LITERATURY KARTOGRAFICZNEJ

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 149-156

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 49 • 2017 • nr 1 • s. 156-162

Polski Przegl±d Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009