ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 47 • 2015 • NR 2

   ARTYKUŁY

Beata Konopska, Jacek Pasławski

Polskie adaptacje zagranicznych atlasów geograficznych na przełomie XX i XXI wieku.

Na tle dużej aktywności polskich wydawców w zakresie adaptacji obcych atlasów geograficznych w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku, w artykule omówiono różne podejścia do adaptacji, podejmując próbę ich pogrupowania i nazwania. Ponadto omówiono użyteczność i poprawność kartograficzną adaptowanych publikacji z punktu widzenia polskiego użytkownika oraz podstawowe problemy związane ze stosowaniem polskiego nazewnictwa geograficznego, ale również układem, zakresem treści i symboliką, której spodziewa się polski użytkownik.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 105

Vitalij Ostrouch, Iryna Drohuczewska

Podejście systemowe do tworzenia elektronicznych kartograficznych pomocy dydaktycznych dla szkół na Ukrainie.

W artykule omówiono prace nad przygotowaniem dydaktycznych pomocy kartograficznych w formie elektronicznej do nauczania geografii, prowadzone w Państwowym Przedsiębiorstwie Naukowo-Produkcyjnym "Kartografia" w Kijowie. Autorzy przedstawiają proces systemowej analizy metodycznej prowadzącej do opracowania całego kompletu pomocy elektronicznych wraz z odpowiednimi przewodnikami metodycznymi.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 119

Mariusz Specht

Ocena dokładności określenia pozycji systemów EGNOS i DGPS na podstawie wieloletnich pomiarów w latach 2006-2014.

Systemy DGPS (ang. Differential GPS) i EGNOS (ang. European Geostationary Navigation Overlay Service) zalicza się do grupy satelitarnych systemów wspomagających (ang. Satellite Based Augmentation System – SBAS). Systemy te cechują się znacznie lepszymi charakterystykami nawigacyjnymi niż system GPS, w związku z czym znajdują szerokie zastosowanie w nawigacji morskiej, lądowej i powietrznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że z roku na rok zwiększa się dokładność określenia pozycji przez system GPS. Skutkiem tego jest równoległe zwiększanie dokładności określenia pozycji przez wszystkie systemy wspomagające. W związku z tym, że charakterystyki dokładnościowe wspomnianych systemów ulegają ciągłej poprawie, a ich użytkownicy nie posiadają bieżącej informacji o aktualnym stanie, to zasadne jest przeprowadzenie okresowych badań w tym zakresie. W tym celu zrealizowano długoterminowe kampanie pomiarowe w latach 2006–2014 i na ich podstawie wyznaczono wartości miar opisujących dokładności określenia pozycji uzyskiwane przez oba systemy.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 127

Jan Rutkowski

Atlas Polski Continental dla automobilistów - pierwszy atlas samochodowy odrodzonej Polski.

W artykule, po przypomnieniu wcześniejszych, pochodzących z XIX i początku XX wieku map drogowych, głównie z terenu Królestwa Polskiego, omówiono Atlas Polski Continental dla automobilistów, wydany przez Continental Caoutchouc Compagnie Sp. z o.o. Warszawa. Był on pierwszą publikacją tego typu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W atlasie nie podano daty wydania, dlatego w artykule przeprowadzono próbę jej ustalenia na podstawie treści: linii kolejowych, sieci osadniczej i granic administracyjnych. Można szacunkowo przyjąć, że atlas wydano na początku roku 1926, jednak na jednoznaczne określenie daty nie pozwalają niedociągnięcia dotyczące aktualności treści map.

Atlas, wydany w nakładzie 10 000 egzemplarzy, składa się z 20 jednostronnie drukowanych arkuszy mapy w skali 1:1 000 000 pokrywających całą Polskę i fragmenty państw ościennych oraz mapy ogólnej pokazującej podział na arkusze. Zasadniczą treść map stanowi pięć kategorii dróg. Tłem dla obrazu dróg są linie kolejowe, miasta i wsie, sieć wodna oraz nieliczne szczyty i przełęcze. Objaśnienie znaków w legendzie dano w pięciu językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, francuskimi i angielskim. W atlas wyraŸnie widać zróżnicowanie gęstości i jakości dróg między obszarami dawnych zaborów pruskiego i austriackiego, a zaniedbanym pod względem infrastruktury drogowej zaborem rosyjskim.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 137

   RECENZJE

Jacek Pasławski

The World of Maps. http://mapyear.org/the-world-of-maps-book/ Publikacja internetowa Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 145

Jerzy Ostrowski

Bolszoj atłas Moskwy.

Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet im. M.W. Łomonosowa. Moskwa: Izdatielstwo "Fieorija", 2013


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 148

   Kronika krajowa

Radosław Skrycki

Profesor dr hab. Stanisław Alexandrowicz 5 IV 1931 - 9 IV 2015

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 155

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji profesora Stanisława Alexandrowicza z zakresu historii kartografii.

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 156

Marek Baranowski

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy.

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 160

Joanna Plit

XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa".

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 161

Dariusz Dukaczewski

Czwarte w jedenastej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 162

Izabela Karsznia

Seminarium naukowe "Współczesne wyzwania generalizacji kartograficznej"

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 163

Michał Grochna

Spotkanie promocyjne "Atlas historyczny Polski AD 2015"

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 164

Joanna Bac-Bronowicz

Pierwsza Akademia Kartografii i Geoinformatyki we Wrocławiu

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 166

Waldemar Spallek

Zebranie członków oraz obchody piętnastolecia Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 169

Maciej Zych

XVII Posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów w Zagrzebiu

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 170

Jacek Pasławski

Seminarium w Warszawie na temat "Atlasu polskiej wsi"

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 173

Maciej Zych

Osiemdziesiąte siódme i osiemdziesiąte ósme posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 174

Marta Kuźma

VII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 176

Maciej Markowski

Otwarta sesja naukowa "Mapa w służbie społeczeństwu" w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 178

Redakcja

Habilitacje, doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2014 roku

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 179

   Publikacje polskie

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 181

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 47 • 2015 • nr 2 • s. 183

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009