ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 46 • 2014 • NR 1

   ARTYKUŁY

Przemysław Śleszyński

W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski

Artykuł zawiera opis działań podejmowanych w ostatnich dwóch latach, związanych z próbą wydania nowego atlasu narodowego Polski, w tym proponowane założenia wydawnicze. Przedstawiono historię prac organizacyjnych oraz koncepcję, starającą się dla osiągnięcia różnych celów (naukowych, edukacyjnych, prestiżowych itd.) łączyć różne formy wydawnicze atlasu, którą z tego powodu nazwano komplementarną. Wydaje się być ona kompromisem między stanem wiedzy, intencjami i pomysłami środowisk naukowych, a możliwościami technicznymi oraz organizacyjno-finansowymi.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 5-14

Wiesław Ostrowski, Jerzy Ostrowski

Porównanie formy i struktury tematycznej wybranych europejskich atlasów narodowych

W związku ze staraniami o wydanie nowego atlasu narodowego Polski i perspektywą wykorzystania doświadczeń innych krajów przy jego opracowaniu, autorzy wybrali i przeanalizowali pięć opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu atlasów państw europejskich: Szwecji, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Rosji oraz w celach porównawczych także Atlas Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1993–1997. Porównano ich formę edytorską, udział map, diagramów, fotografii i tekstów, przede wszystkim zaś strukturę tematyczną oraz wyróżniono charakterystyczne indywidualne cechy, a wyniki badań zestawiono w tabeli i unaoczniono w formie diagramów. W podsumowaniu zwrócono uwagę na zaobserwowane w tej dziedzinie tendencje oraz problemy, przed jakimi stoją twórcy współczesnych atlasów narodowych.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 15-33

Michał Kukułka, Dariusz Gotlib

Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne

W artykule zwrócono uwagę na wiele nowych i innowacyjnych przykładów tworzenia opracowań kartograficznych przez osoby i firmy spoza środowiska kartografów i producentów map. Działalność ta, nazywana neokartografią, nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia i będzie wpływać na teorię i praktykę kartograficzną. Popularność i znaczenie tzw. kartografii społecznościowej dostrzegły i starają się wykorzystać największe firmy komercyjne. Autorzy zwracają uwagę na przyczyny rozwoju tego zjawiska oraz jego wpływ na działalność firm komercyjnych i instytucji publicznych zajmujących się udostępnianiem informacji przestrzennych, w szczególności poprzez serwisy internetowe. Wskazano również na wynikające z tego szanse i zagrożenia dla poprawności przekazu kartograficznego oraz na konieczność profesjonalnego wspomagania działań neokartografów.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 34-46

Jakub Kuna

Zmiany znaków na XX-wiecznych mapach topograficznych w skali 1:100 000

Artykuł jest próbą przedstawienia zmian zakresu treści wybranych XX-wiecznych map topograficznych w skali 1:100 000 obejmujących Lublin oraz zmian formy graficznej znaków z uwzględnieniem różnic semantycznych i stosowanych zmiennych graficznych.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 47-61

Stanisław Alexandrowicz

Kartografia ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce panowania Jagiellonów

W artykule scharakteryzowano mapy przedstawiające ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego powstałe w okresie, gdy panowali w nim władcy z dynastii Jagiellonów, tj. przed 1572 rokiem oraz starano się okreœlić wpływ rodzimej kartografii państw jagiellońskich na kształtowanie obrazu kartograficznego Europy począwszy od pierwszej połowy XVI wieku. Bliżej omówiono trzy mapy Bernarda Wapowskiego, szczególnie jego wielką Polonię z 1526 roku, która była wykorzystana m.in. przez Gerarda Merkatora do opracowania globusa oraz map Europy i świata, a także służyła jako podstawa przy sporządzaniu wszystkich kolejnych map Polski aż po wiek XVIII. Osobno zwrócono uwagę na wykorzystanie prac Wapowskiego przez Battistę Agnesego i Paola Giovia, autora najwczeœniejszej wydanej drukiem mapy Państwa Moskiewskiego z roku 1525 oraz na mapę tego kraju Antoniego Wieda z 1542 roku. Ponadto przypomniano najstarsze znane zabytki wielkoskalowej kartografii majątkowej i kartografii wojskowej z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 62-76

   NOTATKI

Tomasz Olenderek

Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w praktyce


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 77-80

Kazimierz Kozica

Odnaleziony egzemplarz piątego wydania z 1642 roku mapy Śląska Martina Helwiga


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 80-82

   RECENZJE

Lucyna Szaniawska

Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze. Eilhard Lubinus Reise durch Pommern.

Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2013

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 83

Jacek Pasławski

Jan A. Wendt: Skarby kartografii.

Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 85

   PUBLIKACJE POLSKIE

Materiały XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 88

Monografia o informacji przestrzennej dla samorządów terytorialnych

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 90

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 91

   PUBLIKACJE ZAGRANICZNE

Jerzy Ostrowski

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 95

   SPRAWOZDANIA

Jacek Pasławski

Siedemdziesięciolecie urodzin doktora habilitowanego Wiesława Ostrowskiego

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 100

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji doktora hab. Wiesława Ostrowskiego

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 102

Dariusz Dukaczewski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2013 roku

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 111

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska

GIS Day 2013 - "GIS w Stolicy"

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 112

Maciej Zych

Osiemdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej polskiej

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 114

Radosław Skrycki

Promocja książki Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze i otwarcie interaktywnej wystawy na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 115

Jerzy Ostrowski

Uroczyste posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesora Jana Szeligi

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 116

Radosław Skrycki

Konferencja "Mapy Lubinusa - problemy datowania i konserwacji" w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 117

   KOMUNIKATY

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 119

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 119

XXVII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

Tom 46 • 2014 • nr 1 • s. 121

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009