ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 44 • 2012 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jacek Drachal, Anna Dębowska, Małgorzata Brzezińska-Klusek

Kartografi czna wizualizacja danych MODIS i SRTM. Część I

W artykule omówiono analizę danych i narzędzi pod kątem opracowania wspólnej wizualizacji obrazu otrzymanego za pomocą skanera MODIS i numerycznego modelu terenu SRTM oraz kolejne wersje procedury ich wspólnego przedstawienia. W drugiej części, która ukaże się w następnym numerze przedstawiono wyniki w postaci map opracowanych na tej podstawie: Polski w skali 1:1 000 000, Europy środkowej w skali 1:2 000 000 i Europy w skali 1:10 000 000.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 213-224

Anna Faliszewska

Badania czytelności kartografi cznych anamorfoz powierzchni

W artykule omówiono badania czytelności anamorfoz powierzchni oraz zarysowano problematykę tego zagadnienia. Prezentacje tego typu są pochodnymi kartodiagramów lub kartogramów (R. Szura 1989), dlatego właśnie z tymi formami prezentacji kartografi cznej najczęściej porównywane są anamorfozy powierzchni. Ważną cechą omawianych map jest możliwość prezentacji danych absolutnych oraz łączenie anamorfoz z różnymi metodami prezentacji kartografi cznej, głównie kartogramem i kartodiagramem. W artykule wskazano również, które zagadnienia związane z czytelnością tego typu prezentacji nie były dotychczas badane, a należałoby je lepiej poznać w celu usprawnienia przekazu informacji przestrzennych.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 225-238

Teresa Bogacz

Przestrzeń symboliczna na dawnych mapach Śląska (XVI?XVIII w.)

W artykule podjęto próbę przybliżenia związków kartografi i z kulturą na przykładzie map śląska powstałych w dobie nowożytnej (XVI-XVIII w.). Pokazano, jak świadomość regionalna mieszkańców, kształtująca się w tym okresie pod wpływem silnych bodŸców społecznych (ideowych, gospodarczych, kulturowych), zaznaczyła się symbolicznie w ówczesnych zapisach przestrzeni regionu - na planach miast i mapach całego obszaru poprzez między innymi łączenie informacji topografi cznej z przesłaniem ideowym. Przedstawione przykłady różnych form realizacji społecznych potrzeb wskazały na udział kartografów śląska w tworzeniu jego wizerunku jako krainy geograficzno-historycznej ze swoją terytorialną specyfi ką, ale i silnej dzielnicy administracyjnej, mającej bogate tradycje kulturowe, mocne podstawy ekonomiczne i ogromny potencjał ludzki, także w wymiarze intelektualnym, naukowym.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 239-248

   NOTATKI

Tomasz Nowacki, Jagna Hałaczek

Czytanie kartogramu w świetle wyników badań ankietowych

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 249-252

Lucyna Szaniawska

"BIMCC Newsletter" - czasopismo brukselskich miłośników dawnych map

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 253-255

   RECENZJE

Michał Okonek

Mapa Polski mapGO.

Warszawa: Imagis SA, 2007-2012, http://www.mapgo.pl/

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 256

Anna Faliszewska

The atlas of the real world. Mapping the way we live.

Daniel Dorling, Mark Newman, Anna Barford. New York, Thames & Hudson, 2010

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 258

Jacek Pasławski

Borden D. Dent, Jeffrey S. Torguson, Thomas W. Holder: Cartography. Thematic Map Design.

Sixth edition. New York: McGraw Hill, 2009

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 261

   Publikacje polskie

Trzeci tom "Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego"

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 264

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 265

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 269

   Kronika krajowa

Jacek Pasławski

Siedemdziesięciolecie urodzin redaktora Jacka Pasławskiego

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 276

Wybrane publikacje

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 280

Andrzej Czerny

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w październiku i grudniu 2011 r. oraz w lutym i kwietniu 2012 r.

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 281

Maciej Zych

Połączone posiedzenie Grup Roboczych UNGEGN ds. Egzonimów oraz ds. Systemów Latynizacji w Gdańsku

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 283

Radosław Skrycki

Otwarcie Gabinetu Lubinusa na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 286

Maciej Zych

Siedemdziesiąte, siedemdziesiąte pierwsze i siedemdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geografi cznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 288

Andrzej Głażewski

Czwarty ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 292

Jerzy Ostrowski

Prezentacja książki prof. Stanisława Alexandrowicza na Zamku Królewskim w Warszawie

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 292

Jerzy Ostrowski

Promocja książki z reprintem i przekładem tekstów Wacława Grodeckiego i Filipa Melanchtona na zamku w Grodźcu

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 294

Jerzy Siwek

Otwarte seminaria Katedry Kartografi i Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2011/2012

Tom 44 • 2012 • nr 3 • s. 296

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009