ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 43 • 2011 • NR 4

   ARTYKUŁY

Izabela Gołębiowska

Zastosowanie protokołów głośnego myślenia w badaniach kartograficznych

Protokoły głośnego myślenia są metodą badawczą stosowaną do pozyskania informacji na temat procesów poznawczych w trakcie procesu czytania mapy. W badaniach z wykorzystaniem tej metody uczestnicy głośno wypowiadają myśli oraz opisują swoje rozumowanie w trakcie rozwiązywania postawionego przed nimi zadania. Cały proces poznawczy jest nagrywany (np. kamerą cyfrową), a uzyskany materiał badawczy w postaci protokołów głośnego myślenia podlega analizie pod kątem stosowania różnych kategorii wypowiedzi. Protokoły głośnego myślenia jako metoda, która pozwala na obserwację nie tylko rezultatów, ale przede wszystkim procesu rozwiązywania problemu, są wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki, np. w psychologii i pedagogice. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku metoda znalazła szersze zastosowanie w kartografii i jest wykorzystana np. w badaniach nad strategiami uczenia się treści mapy stosowanymi przez różnych użytkowników (o różnym poziomie znajomości zasad redakcji map lub osoby widzące, niewidome i niedowidzące), a także w badaniach użyteczności map.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 341-353

Beata Konopska

Geometryczne deformacje treści polskich planów miast do użytku ogólnego w latach 1955-1981

Deformowanie planów miast przeznaczonych do użytku ogólnego w okresie 1955-1981 było jedną z wielu konsekwencji przynależności Polski do bloku państw socjalistycznych. Było to działanie celowe, za wykonanie którego odpowiedzialny był aparat cenzury. Dotyczyło dwóch aspektów: zakresu i ilości treści przedstawianej na mapie oraz dokładności geometrycznej rozmieszczenia jej poszczególnych elementów. W artykule omówiono drugi aspekt, tj. wpływ cenzury na zaburzanie relacji przestrzennych na mapie. Wskazano zależności, jakie zachodziły między sposobem deformacji geometrycznej planów miast a charakterem miasta lub funkcją pełnioną przez jego poszczególne części oraz wskazano okres, w którym plany miast były najbardziej deformowane.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 354-368

Donatas Ovodas, Algimentas Česnulevičius

Baza danych wojskowych map lotniczych w krajach bałtyckich

W artykule zaproponowano połączenie wojskowych map lotniczych razem z ich bazą danych. Przedstawiono klasyfi kację map lotniczych, budowę i informacje atrybutowe baz danych wojskowych map lotniczych oraz bazę danych potrzebną do ich opracowania. Zwrócono ponadto uwagę na przeszkody pionowe, które są ważnymi obiektami na mapach lotów na niskich wysokościach.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 369-376

Andrzej Czerny

Wyspy Nawietrzne i Wyspy Zawietrzne - problemy nazewnicze

Standaryzacja nazw geograficznych polega na regulowaniu procesu spontanicznego tworzenia nazw, a także innych zmian zachodzących w zbiorze toponimów: niektóre nazwy wychodzą z obiegu, inne zmieniają formę (np. Wyspy nad Wiatrem > Wyspy na Wietrze > Wyspy Nawietrzne), a nawet odniesienie przedmiotowe. Standaryzację prowadzą kompetentne organy państwowe, w Polsce - Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski. W trakcie prac nad czwartym wydaniem wykazu polskich egzonimów ustalono nazwy: Wyspy Nawietrzne i Wyspy Zawietrzne, zmieniając rozstrzygnięcie zawarte w pierwszym wykazie nazw z 1959 r. W artykule przeprowadzono analizę różnych aspektów tej decyzji: językowego, geograficznego, historycznego i filozoficznego.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 377-390

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Kartografia w dorobku naukowym profesora Teofi la Lijewskiego (w pierwszą rocznicę śmierci)

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 391

Janusz Gołaski

Skąd wypływała Cybina?

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 399

Maciej Piekuth

Chorwackie czasopismo "Kartografija i Geoinformacije"

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 402

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Beata Medyńska-Gulij: Kartografia i geowizualizacja.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 404

Maciej Piekuth

Bibliographia Cartographica. Internationale Dokumentation des kartographischen Schrifttums - International documentation of cartographic literature - Documentation internationale de la littérature cartographique.

Redaktion: Wolfgang Crom. Berlin: Walter de Gruyter. Vol. 32 (2005), publ. 2009, XXVI, 355 s.; Vol. 33 (2006), publ. 2010

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 406

   NOWOŚCI LITERATURY

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 408

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 413

   Kronika krajowa

Jerzy Ostrowski

Profesor dr hab. inż. Krystyna Podlacha 4 I 1934 - 4 IX 2011

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 419

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof. Krystyny Podlachy

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 420

Paweł J. Kowalski

Seminarium poświęcone prawnej ochronie utworu kartograficznego

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 423

Barbara Przyłuska

Wystawa "Chorwacja na starych i nowych mapach" w Bibliotece Narodowej

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 425

Jerzy Ostrowski

XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Poznaniu

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 425

Anna Osowska, Małgorzata Wieczorek

Kartografia na XIV Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 428

Maciej Zych

Seminarium w Polanicy-Zdroju na temat "Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny"

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 429

Jerzy Ostrowski

VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne w Polanicy-Zdroju

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 432

Jerzy Ostrowski

Pierwszy konkurs "Internetowa Mapa Roku" Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 434

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartografi czne na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 435

Jerzy Ostrowski

Trzecie w 2011 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografi i przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 435

Maciej Zych

Sześćdziesiąte trzecie i sześćdziesiąte czwarte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 436

   Kronika zagraniczna

Dariusz Dukaczewski

Wspólne sympozjum MAK w Orleanie "Mapy dla przyszłości. Dzieci, edukacja i Internet"

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 437

Marek Baranowski, Dariusz Dukaczewski

XV Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Paryżu

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 439

Jolanta Korycka-Skorupa

XXV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Paryżu

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 443

Dariusz Dukaczewski

Zebranie Komisji Mapy i Internet Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Paryżu

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 448

Dariusz Dukaczewski

Finał X Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 449

Małgorzata Wieczorek

Seminarium w Dreźnie poświęcone metodom przedstawiania rzeźby terenu

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 449

   KOMUNIKATY

II Konferencja z cyklu M@py w sieci

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 451

XXI Szkoła Kartograficzna

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 451

XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 452

XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 453

   SPIS TREŚCI TOMU 43


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 4 • s. 454

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009