ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 43 • 2011 • NR 3

   ARTYKUŁY

Krzysztof Kałamucki, Katarzyna Świerk

Kartografi czne metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych

Autorzy przedstawiają wyniki badań map turystycznych pod kątem stosowanych na nich kartografi cznych metod prezentacji. Omówiono przyjętą procedurę badawczą oraz kryteria doboru analizowanych map. Zasadniczą częścią artykułu jest analiza ilościowa wyników badań. Zawiera ona dane dotyczące udziału i częstości stosowania różnych metod prezentacji i ich typów oraz zależności między skalą opracowania a informacją turystyczną i topografi czną (sytuacyjną).


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 225-238

Michał Kukułka

Nowe aspekty metodyczne projektowania serwisów map internetowych

Wykorzystanie mapy w różnego rodzaju aplikacjach typu WWW i serwisach internetowych stało się powszechne. Internet oraz aplikacje intranetowe, wykorzystujące mapę jako jeden z elementów serwisu, stały się nowym medium dla kartografa. Nowe medium to nowe możliwości, ale też nowe wyzwania. Jakie problemy napotykają obecnie twórcy serwisów oraz w jakim kierunku może potoczyć się rozwój tego typu rozwiązań? Czy podczas budowania serwisów geoinformacyjnych stosowane są wytyczne i techniki znane i używane w innych obszarach informatyki?


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 239-251

Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak

Mapa sozologiczna obszarów zurbanizowanych w skali 1:10 000

Autorzy przedstawiają propozycję rozwinięcia zakresu treści mapy sozologicznej oraz próbę kartowania i prezentacji wybranego obszaru w skali 1:10 000. Zwiększenie szczegółowości map sozologicznych jest szczególnie wskazane przy prezentacji obszarów intensywnie użytkowanych przez człowieka, czyli głównie obszarów miejskich.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 252-262

Jarosław Łuczyński

XVII-wieczne mapy Polski według pierwowzoru Gerarda Merkatora z 1585 roku (próba ustalenia filiacji map wydanych drukiem)

W artykule omówiono wpływ mapy Polonia et Silesia Gerarda Merkatora na treść map Polski zamieszczanych w XVII-wiecznych atlasach. Głównym celem artykułu jest prezentacja fi liacji poszczególnych map Polski w XVII wieku oraz pokazanie ich wzajemnych powiązań.1


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 263-280

   NOTATKI

Paweł Kruszewski, Jacek Pasławski

Koncepcja Atlasu egzonimów polskich

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 281

Maciej Piekuth

Dzieła kartograficzne na Liście "Pamięć Świata" UNESCO

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 287

Henryk Bartoszewicz

Reprint unikatowego atlasu powstania listopadowego z 1833 roku

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 289

   RECENZJE

Michał Okonek

OpenStreetMap Polska.

Łódź: Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska. http://openstreetmap.org.pl/osm/mapa/, http://www.openstreetmap.org/

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 293

Grzegorz Strauchold

Andrzej Konias, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku.

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2010

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 295

Lucyna Szaniawska

Karol Łopatecki, Wojciech Walczak: Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie = Maps and Plans of the Polish Commonwealth of the 17th C. in Archives in Stockholm.

Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 298

Jacek Pasławski

Judith A.Tyner: Principles of map design.

New York: The Guilford Press, 2010

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 300

   NOWOŚCI LITERATURY

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 303

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 306

   Kronika krajowa

Jan Krupski, Jerzy Ostrowski

Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Władysława Pawlaka

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 312

Jerzy Ostrowski

Drugie w 2011 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 315

Andrzej Czerny

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w marcu i maju 2011 roku

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 316

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium naukowe poświecone edukacji kartografi cznej na I roku uniwersyteckich licencjackich studiów geografi cznych

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 318

Agata Ciołkosz-Styk, Izabela Gołębiowska

Kartografi a na VII Forum Geografów Polskich w Poznaniu

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 319

Waldemar Spallek, Małgorzata Wieczorek

Trzeci ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu kartografi i i geoinformacji

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 320

Paweł. E. Weszpiński

Zespół Historii Kartografi i przy Instytucie Historii Nauki PAN na XV Pikniku Naukowym Warszawie

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 321

Andrzej Głażewski

Uroczystości 90-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 322

Maciej Zych

Sześćdziesiąte, sześćdziesiąte pierwsze i sześćdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geografi cznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 323

Jerzy Siwek

Otwarte seminaria Katedry Kartografi i Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2010/2011

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 327

   Kronika zagraniczna

Maciej Zych

26 Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych w Wiedniu

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 329

Kamil Nieścioruk

Oksfordzka wystawa tak zwanej mapy Gougha

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 332

Tomasz Opach

Pobyt dr. Tomasza Opacha w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu w Zurychu

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 332

   KOMUNIKATY

II Konferencja z cyklu M@py w sieci

Tom 43 • 2011 • nr 3 • s. 335

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009