ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 43 • 2011 • NR 2

   ARTYKUŁY

Izabela Karsznia

Z problematyki generalizacji osadnictwa i sieci dróg na mapach przeglądowych - metodyka i narzędzia generalizacji. Część II

W drugiej częœci artykułu scharakteryzowano wybrane systemy geoinformacyjne służšce do generalizacji map i danych przestrzennych Dyna- GEN oraz Clarity. Opisano również eksperymenty implementacji i weryfi kacji wiedzy kartografi cznej, zwišzanej z generalizacjš warstwy tematycznej osadnictwa i sieci dróg, opisanej w pierwszej częœci artykułu w poprzednim numerze kwartalnika.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 117-129

Małgorzata Wieczorek, Wiesława Żyszkowska

Geomorfometria - parametry morfometryczne w charakterystyce rzeźby terenu

Autorki przedstawiają geomorfometrię jako dziedzinę związaną z określaniem morfometrycznych cech powierzchni terenu, jej podstawowe problemy oraz metody oparte na numerycznych modelach terenu.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 130-144

Dariusz Gotlib, Michał Kukułka

Metodyczne wspomaganie opracowywania geokompozycji w internetowych serwisach map i geoportalach

Swobodny dostęp użytkowników do ogromnych oraz różnorodnych zasobów danych przestrzennych w Internecie, a także możliwości opracowywania przez nich własnych prezentacji kartografi cznych stawiają przed zawodowymi kartografami nowe wyzwania. Zdaniem autorów artykułu nową rolą kartografów powinna być budowa mechanizmów pomagających każdemu użytkownikowi w wykonywaniu poprawnych geowizualizacji dostępnych danych. Rozwiązaniem może być proponowana koncepcja „kreatora geokompozycji internetowej”, czyli aplikacji lub zestawu funkcji pełniących rolę kartografa asystenta użytkownika. W ten sposób, w dobie rozwoju tzw. portali społecznościowych wzrosną szanse na zachowanie reguł metodyki kartografi cznej w procesie redagowania internetowego przekazu kartografi cznego.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 145-154

Tomasz Opach

Zastosowanie okulografii (techniki eye-tracking) w kartografii

W artykule omówiono okulografię (eye-tracking) jako technikę badawczą wykorzystywaną w kartografii. Przedstawiono jej założenia, stosowane rozwiązania sprzętowe oraz zarysowano historię jej wykorzystania w różnych dyscyplinach, koncentrując się na badaniach z zakresu użytkowania map. Zaakcentowano najważniejsze wyzwania badawcze stojące przed kartografami pragnącymi ją wykorzystać.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 155-169

   NOTATKI

Anna Osowska, Dariusz Przybytek

Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików i ich digitalizacja w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 170-177

Maciej Piekuth

Pięćdziesiąt lat Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej - spojrzenie na jubileusz z ukosa

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 178

Dorota Szymczak, Robert Kupisiński

Edycje Wielkiej Mapy Pomorza Eilharda Lubinusa

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 179

   RECENZJE

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Andrzej Czerny: Teoria nazw geograficznych.

Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, "Prace Geograficzne" Nr 226, Warszawa, 2011

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 185

Jerzy Ostrowski

90 lat geografii wojskowej.

"Kwartalnik Bellona". Wydanie specjalne. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Redakcja Wojskowa, 2009

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 186

   NOWOŚCI LITERATURY

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 189

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 193

   Kronika krajowa

Andrzej Czerny

Posiedzenie Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjografi cznych w listopadzie 2010 roku

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 198

Anna Butkiewicz

Pierwszy rok działalności Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych jako spółki z o.o.

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 198

Dariusz Dukaczewski

Czwarte w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartografi cznej

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 199

Jerzy Ostrowski

Pierwsze w 2011 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 200

Maciej Zych

Pięćdziesiąte siódme, pięćdziesiąte ósme i pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geografi cznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 200

Robert Olszewski

Seminarium naukowe "Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju"

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 204

Barbara Przyłuska

"Przebudzenie" ? wystawa map i rysunków ze zbiorów Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 205

Kacper Jancewicz, Arkadiusz Suder

XX Szkoła Kartograficzna w Brunowie

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 207

Waldemar Spallek

Zebranie Oddziału Kartografi cznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Brunowie

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 210

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2010"

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 211

Redakcja

Habilitacje, prace doktorskie i magisterskie z zakresu kartografii w 2010 roku

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 212

   Kronika zagraniczna

Jerzy Ostrowski

Profesor Ingrid Kretschmer 22 II 1939-22 I 2011

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 215

Maciej Zych

20 Posiedzenie Grupy Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej w Zagrzebiu

Tom 43 • 2011 • nr 2 • s. 217

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009