ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 42 • 2010 • NR 3

   OKOLICZNOŚCIOWE

Redakcja

Polskie Towarzystwo Geograficzne wyłącznym wydawcą "Polskiego Przeglądu Kartograficznego"

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 197-198

   ARTYKUŁY

Krzysztof Kałamucki, Dorota Buk

Metodyczne aspekty badania i prezentacji na mapach zmian zjawisk na przykładzie infrastruktury turystycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego

W artykule przedstawiono główne problemy metodyczne dotyczące badania i prezentacji zmian na mapach. Przedmiotem i obszarem badań była infrastruktura turystyczna w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano charakterystykę obiektów, wyjaśniono znaczenie doboru materiałów Ÿródłowych i wydzielenia okresów czasowych, omówiono cechy prezentacji kartografi cznej ruchu i zmian stanu oraz przedstawiono wybrane problemy redagowania map stanów, map wielofazowych oraz map typów. Rozważania teoretyczno-metodyczne zilustrowano kilkoma przykładami.


pełny tekst/full text

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 199-210

Michał Okonek

Lokalizacyjne serwisy mapowe w Polsce - zakres treści. geowizualizacje, funkcje interaktywne

W artykule poddano analizie najważniejsze ogólnoinformacyjne kartografi czne serwisy internetowe o charakterze lokalizacyjnym, prezentujące mapy obejmujące obszar Polski. Po ogólnym scharakteryzowaniu cech dystynktywnych takich serwisów omówiono najważniejsze cechy pięciu kluczowych serwisów tego typu, skupiając się na zakresie treści zawartych w nich map, zastosowanych funkcjach interaktywnych, jak również zwrócono uwagę na najczęściej występujące błędy.


pełny tekst/full text

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 211-226

Agata Ciołkosz-Styk

Zróżnicowanie zakresu treści planów miast europejskich

W artykule przedstawiono klasyfikację zakresu treści planów wybranych miast europejskich. Zakres treści planów poddano analizie metodą grafi cznego porządkowania danych Bertina, a następnie dokonano klasyfi kacji uzyskanych wyników, otrzymując w rezultacie podział planów miast na pięć grup podobnych pod względem zakresu przedstawianej na nich treści.


pełny tekst/full text

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 227-241

   NOTATKI

Jan Cisak, Beata Konopska

Osiemdziesiąt lat Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznego Borowa Góra

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 242-245

Sławomir Mielnik

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i jego prekursorzy

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 245-247

Małgorzata Taborska

Dziewiętnastowieczny plastyczny globus Ziemi w zbiorach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 248-251

   RECENZJE

Wiesława Żyszkowska

Wiesław Ostrowski: Semiotyczne podstawy projektowania map topograficznych na przykłdzie prezentacji zabudowy.

Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych , 2008

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 252-254

Michał Okonek

Atlas turystyczny województwa łódzkiego. Skala 1:100 000.

Oprac. kartograficzne Urząd Marszałkowski w Łodzi, PPWK im. E. Romera S.A. Łódź: Urząd Marszałkowski w Łodzi, 2008

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 254-256

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna - Tourist map - Touristenkarte - Turisticzeskaja karta. Skala 1:30 000.

Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Gauss, 2010

Tom 42 • 2010 • nr 3 • s. 256-257

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009