ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 41 • 2009 • NR 3

   ARTYKUŁY

Marta Tomaszewska

Sposoby ujęcia danych a poprawność map opracowanych metodą kartogramu

W artykule krytycznie podsumowano dorobek kartografii w zakresie stosowanych podziałów sposobów ujęcia danych, przedstawiono propozycję typologii danych uwzględniającą najczęściej stosowane przez kartografów kryteria i na jej tle oceniono poglądy kartografów na poprawność kartogramów w zależności od sposobu ujęcia danych wykorzystanych do ich opracowania.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 209-220

Jacek Pasławski

O klasyfikacji kartograficznych form prezentacji

Artykuł zawiera propozycję modyfikacji klasyfikacji kartograficznych form prezentacji na poziomie jakościowym, czyli nominalnym.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 221-226

Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz

Baza danych o pokryciu terenu w Polsce CLC-2006

W artykule przedstawiono wyniki kolejnego projektu realizowanego przez Europejską Agencję Środowiska, mianowicie CLC-2006 (CORINE Land Cover). Po scharakteryzowaniu nowego źródła danych wykorzystanego w tym projekcie, czyli zdjęć wykonanych przez satelity IRS i SPOT, omówiono metodykę przygotowania nowej bazy danych oraz przedstawiono wyniki porównania jej z bazą CLC-2000. Przedstawiono również założenia projektu LUCAS, którego wyniki są traktowane jako uzupełnienie danych pozyskanych w ramach projektu CLC-2006.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 227-236

Przemysław Śleszyński

Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski

W artykule przedstawiono analizy morfometryczne obszaru Polski. Wykonano mapy hipsometryczną, deniwelacji, spadków, kierunków nachyleń i odchyleń standardowych. W badaniach wykorzystano wysokościowe dane satelitarne SRTM-3 o rozdzielczości 3×3" (60-65×90 m), które do celów badań zgeneralizowano do siatki 125×125 m, a następnie do heksagonów o powierzchni 0,14 i 3 km2. Dane te, ze względu na szczegółowość, powinny być bardzo przydatne w analizach morfometrycznych, w tym na potrzeby praktyki.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 237-252

   NOTATKI

Teresa Dzieniszewska

Mapa ścienna Polska - gospodarka

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 253-255

Wiesław Kaprowski

Prace kartograficzne Wilhelma Kolberga (1807-1877)

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 255-258

   RECENZJE

Jolanta Korycka-Skorupa

Atlas Warszawy. Zeszyt 10. Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku. Bożena Degórska, Aleksandra Deręgowska

Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2008

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 259-261

Wiesław Ostrowski

Polska - gospodarka. Mapa ścienna dwustronna. Skale różne. Redakcja i opracowanie kartograficzne Teresa Dzieniszewska

Wrocław: Nowa Era Sp. z o.o., Redakcja Kartograficzna, 2009

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 261-264

Artur Magnuszewski

Jacek Urbański: GIS w badaniach przyrodniczych

Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 264-265

Jerzy Ostrowski

Marian Czochański, Tadeusz Kośka, Grzegorz Kowalski: Zarys dziejów geodezji w Łodzi. "Monografie Politechniki Łódzkiej"

Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 265-268

Andrzej Richling, Wicik

Nacyonalnyj atłas Rossii w czetyrioch tomach. Tom 2. Priroda, ekołogija. Gławnyj riedaktor toma W.M. Kołatkow

Moskwa: Ministierstwo transporta Rossijskoj Fiedieracyi, Fiederalnoje agientstwo gieodiezii i kartografii, 2007

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 268-271

Agata Ciołkosz-Styk

Warszawa. Atlas aglomeracji. Redakcja: Beata Konopska, Michał Starzewski. Wyd. 3. Warszawa: PPWK, 2008
Grossraum Wien. Stadtplan. Wyd. 3. Innsbruck/Osterreich: Kompass, 2008

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 271-273

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera S.A.

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 274

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 274-275

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 275-277

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 277-280

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 281-285

   KRONIKA KRAJOWA

Jacek Pasławski

Siedemdziesięciolecie urodzin doktora Bogdana Horodyskiego

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 286-287

zest. Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji doktora Bogdana Horodyskiego

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 287-291

Elżbieta Wyczałek

Osiemdziesięciolecie urodzin profesora Janusza Gołaskiego

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 291-293

Redakcja

Bibliografia publikacji profesora Janusza Gołaskiego

Tom 41 • 2009 • nr 3 • s. 293-298

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009