ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 35 • 2003 • NR 3

   ARTYKUŁY

Ewa Krzywicka-Blum

Agregacja danych punktowych i pól odniesienia a informacyjne własności map gęstości

W pracy przeprowadzona została analiza wpływu wielkości pól odniesienia i sposobu konstrukcji skali tematycznej na zmianę informacyjnych własności map przedstawiających zróżnicowanie gęstości danych punktowych. Na podstawie 44 przykładów różnych rozmieszczeń 300 punktów w 100-, a następnie 400-polowym podziale obszaru, dokonano analizy wpływu sposobu agregacji gęstości w klasy oraz wielkości pola odniesienia na zmianę poziomu i zakresu gęstości. Zastosowano metody statystyczne, wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów i ocenę różnorodności za pomocą entropii. Ustalono korelację pewnych charakterystyk i wskazano możliwości ich wykorzystania we wstępnych etapach projektowania map.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 175-184

Algimantas Cesnulevicius

Rozwój kartografii Litwy od czasów starożytnych do pierwszej połowy XX wieku

W artykule omówiono cztery okresy rozwoju kartografii Litwy od czasów antycznych do pierwszej połowy XX wieku, uwzględniając szczególnie powstające w ostatnim okresie mapy tematyczne.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 185-190

Radzym Ławniczak

Próba zastosowania kartograficznej metody badań do określania morfometrycznych cech rzeźby terenu

Wykorzystując mapę hipsometryczną przeprowadzono analizę wybranych morfometrycznych cech form terenu, różnych pod względem genezy. W badaniach oparto się na jednolitym materiale Ÿródłowym, którym była mapa topograficzna w skali 1:10 000. Stwierdzono, że każdy spośród badanych typów genetycznych rzeŸby posiada charakterystyczne cechy morfometryczne. Ich znajomość może być zatem pomocna przy określaniu genezy i wieku rzeŸby.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 191-198

   NOTATKI

Anna Leonowicz

Kartogram złożony w programie CommonGIS

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 199

Kamil Nieścioruk

Projekt atlasu historycznego miasta na przykładzie Lublina

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 204-207

Lucyna Szaniawska

Geografia Ptolemeusza i perypetie jej krakowskiego egzemplarza

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 207-214

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Jacek Pasławski

Jeszcze o legendach map statystycznych

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 214

   RECENZJE

Janusz Szewczuk

Atlas Miasta Łodzi.

Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 216

Jarosław Łuczyński

Mariusz Dworsatschek: Imago Silesiae. Z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego.

Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 216

Jerzy Ostrowski

A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz: Plany szczegółowe Warszawy 1800-1914 w zbiorach Archiwum Głównego?Akt Dawnych.

Katalog. Pułtusk-Warszawa 2002

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 216

Tomasz Opach

Web.Mapping 2. Telekartographie, Geovisualisierung und mobile Geodienste.

Heidelberg: Herbert Wichmann Verlag, 2003

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 216

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 223

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 223

Piśmiennictwo kartograficzne

Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 223

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 230

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 230

   Kronika krajowa

Dobiesław Jędrzejczyk

Posiedzenia Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w marcu i kwietniu 2003 roku

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Andrzej Głażewski

Seminarium Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej, poświęcone kartograficznym rafom Sydowa. Część?2. Rzeźba terenu

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Maciej Zych

Dziewiąte, dziesiąte, jedenaste i dwunaste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Waldemar Spallek

Obchody pięćdziesięciolecia Zakładu Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Jerzy Ostrowski

Nagrody i wyróżnienia Ministra Infrastruktury za prace i publikacje z dziedziny kartografii w 2002 roku

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Wojciech Kaprowski

Kartografia na 48 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Jerzy Ostrowski

Konferencja "System informacji geologicznej dla potrzeb gospodarki i społeczeństwa"

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2002/2003

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 235

   Kronika zagraniczna

Jacek Pasławski

Kartografia na V Seminarium czesko-słowacko-polskim w Prachaticach

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 247

   KOMUNIKATY

Tom 35 • 2003 • nr 3 • s. 248

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009