ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 33 • 2001 • NR 4

   ARTYKUŁY

Zenon Kozieł

Geokompozycje jako ujęcia videograficzne

Artykuł, nawiązując do publikacji A. M. Berlanta (1993, 2000), dotyczy geokompozycji jako ujęć wideograficznych, odnoszących się w szczególności do prezentacji multimedialnych. Podjęta próba zdefiniowania geokompozycji ma na celu zwrócenie uwagi kartografów na ten termin, odpowiedni zarówno w stosunku do tradycyjnych, tj. analogowych, jak i komputerowo-sieciowych form przekazu informacji geograficznej. Wobec coraz większej liczby metod i technik wizualizacji danych przestrzennych, integrujących grafikę i dŸwięk, zapewne poprawniej byłoby pisać na temat geokompozycji jako ujęć "wideofonicznych". Ze względu jednak na podstawowe znaczenie map w multimedialnych przekazach informacji geograficznej, użyte w tytule określenie "wideograficzne" wydaje się uzasadnione. W związku z dużą różnorodnoś-cią geokompozycji, przedstawiono również pierwszą próbę ich sklasyfikowania.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 315-327

Mirosław Meksuła

Kartograficzne sposoby prezentowania dynamiki zjawisk

Artykuł jest próbą kartograficznego spojrzenia na zjawiska zmienne w czasie. Autor prezentuje podział dynamiki w ujęciu kartograficznym oraz daje przegląd sposobów jej przedstawiania za pomocą tradycyjnych map statycznych. Omówiono także zalety i wady poszczególnych sposobów prezentowania zmian na mapach.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 328-338

Robert Olszewski

Interpolacja fraktalna jako stochastyczna odwrotność generalizacji kartograficznej

W artykule pokazano możliwość zastosowania interpolacji mono- i multifraktalnej jako stochastycznej odwrotności procesu generalizacji kartograficznej. W celu lepszego zrozumienia zagadnienia omówiono podstawowe pojęcia geometrii fraktalnej.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 339-350

Andrzej Czerny

W sprawie oceny| weryfikacji i użycia na mapach egzonimów

Niektóre egzonimy (tradycyjne i spolszczone nazwy geograficzne) są wartością, którą trzeba kultywować, ale są również takie nazwy, których użycie nie znajduje uzasadnienia. Artykuł dotyczy zakresu stosowania egzonimów i nazw oficjalnych (endonimów), kryteriów oceny egzonimów będących w użyciu oraz możliwości ograniczenia ich liczby.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 351-364

Jarosław Łuczyński

Analiza dokładności mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r.| tzw. radziwiłłowskiej na podstawie siatki zniekształceń

Artykuł jest poświęcony analizie dokładności radziwiłłowskiej mapy Litwy z 1613 r. z zastosowaniem jednej z metod graficznych, jaką jest siatka zniekształceń, obrazująca przestrzenne zróżnicowanie poprawności wykonania tej mapy.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 365-371

   NOTATKI

Florian Plit

Z okazji 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 372-374

Maksymilian Skotnicki

Polskie nazewnictwo geograficzne na obszarach stosowania alfabetu łacińskiego

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 374-379

Wiesław Kaprowski

Druga część katalogu polskich znaczków kartograficznych

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 379-381

   RECENZJE

Teofil Lijewski

Mapa topograficzna Polski 1:100 000. Wydanie turystyczne.

Warszawa: Zarząd (od 1997 r. Oddział) Topograficzny (od 2000 r. Zarząd Geografii Wojskowej) Sztabu Generalnego WP| Państwowe (od 2000 r. Polskie) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne| Wojskowe Zakłady Kartograficzne| 1993-2001

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 382-383

Jerzy Siwek

Tatry. Mapa turystyczna. Skala 1:40 000.

Poznań: Pietruska & Partner sp. z o.o. Wydawnictwo Produktów Kartografii Dygitalnej| b. r. wyd.

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 384

Jerzy Siwek

Tatry Wysokie i Tatry Bielskie. Mapa turystyczna. Skala 1:25 000.

Warszawa-Zielona Góra Zakopane: Zakład Kartograficzny Sygnatura| Wydawn. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka| 2001/2002

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 384-385

Waldemar Spallek

Mapa świata dla dzieci. Skala ok. 1:25 000 000.

Pomysł| wykonanie oraz pierwsze wydanie 1998: Dino Kalogjera| Rysunki: Magda Dulčić| Tomislav Sporiš| Projekt graficzny: Rajko Žigić. Brak miejsca wydania: Köneman Verlagsgesellschaft mGH| 2000

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 385-387

Jerzy Ostrowski

Małopolska - mapa ścienna

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 387-388

Michał Okonek

Pilot.pl.

Warszawa: Prószyński i S-ka| Instytut Geodezji i Kartografii| 1999-2001

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 388-390

Janusz Gołaski

Libuše Olivová-Nezbedová| Jitká Malenínská: Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek.

Praha: Academia| nakladatelství Akademie Věd České Republiky| 2000

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 390-391

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera| S.A.

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 392-394

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 395-397

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 397-399

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 399-403

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje zagraniczne

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 403-406

   KRONIKA KRAJOWA

Wiesława Żyszkowska

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Władysława Pawlaka

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 407-413

Jerzy Ostrowski

Mgr Kazimierz Ewicz 1921-2001

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 413-414

Maciej Zych

Pierwsze i drugie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 414-415

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 50 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łańcucie i Polańczyku

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 415-416

Andrzej Macioch

Konferencja "Jesienne Spotkania z GISem" - Szczyrk 2001

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 417

Jerzy Ostrowski

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Krasiczynie| Przemyślu i Lwowie

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 417-421

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski

Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Pekinie

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 421-424

Tomasz Zarycki

Wystawa kartograficzna "Lie of the land. The secret life of maps" w Londynie

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 424-425

   KOMUNIKATY

Redakcja

XII Szkoła Kartograficzna

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 426

Redakcja

XXI Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna i XII Zgromadzenie Ogólne MAK w Durbanie

Tom 33 • 2001 • nr 4 • s. 426

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009